در بسیاری از کشورها دادرسان پس از صدور حکم محکومیت و قطعیت یافتن آن با ینکه گاهی از زندانها بازدید میکنند عملا در چگونگی اجرای کیفر دخالتی ندارند زیرا اداره امور زندانها را سازمان پلیس که وابسته به وزارت کشور است بر عهده دارد.

دانشمندان و متخصصان امور کیفری این روش را مورد انتقاد قرار داده معتقدند که هدف از اجرای مجازات اصلاح و تربیت یا درمان بزهکار و عادت دادن او به زندگی عادی اجتماعی است لذا دادرسان که با صدور حکم محکومیت به حبس, آزادی را از فردی سلب نموده و سرنوشت او و خانواده اش را بدست میگیرند بایستی در چگونگی اجرای مجازات و روشهای اصلاحی و تربیتی و یا درمانی که منطبق با شخصیت محکوم باشد نظارت داشته و وزارت دادگستری زندانها را اداره نماید.

در فرانسه طبق قانون ۲ اکتبره ۱۷۹ اداره کل زندانهای فرانسه جزو وزارت کشور گردید و طبق ماده ۴ این قانون سازمان پلیس فرانسه مامور اداره زندانهای محکومین و بازداشتگاه ها شد.

اداره زندانها توسط پلیس بعداً, از طرف دانشمندان و متخصصین علوم کیفری شدیداً مورد انتقاد قرار گرفت و در گمگره های امور زندانها و حمایت زندانیان مکرراً پیشنهاد شد که اداره زندانها بوزارت دادگستری محول گردد در نتیجه در ۲۰ مارس ۱۹۱۱ اداره کل زندانهای فرانسه تابع وزارت دادگستری گردید ولی عملاً همان مامورین سابق که جزو کادر وزارت کشور بودند زندانها را اداره میکردند.

در سال ۱۹۳۰ مامورین اداره کل زندانها جزو کادر وزارت دادگستری گردیدند و طبق تصویب نامه ۲۱ مارس ۱۹۳۷ قضات دادگستری مامور اداره زندانها شدند.

در دوره جنگ دوم جهانی وزارت دادگستری نتوانست در برقراری نظم در زندانها وظایف محوله را بنحو احسن انجام دهد لذا طبق قانون سپتامبر ۱۹۴۳ اداره کل زندانها دوباره جزو وزارت کشور گردید.

پس از خاتمه جنگ بین الملل دوم در سال ۱۹۴۶ دولت فرانسه بمنظور اجرای تصویب نامه ۲ فوریه ۱۹۴۰ ژنرال دو گل در مورد اطفال بزهکار و اجرای روشهای اصلاحی و تربیتی, مراقب و هدایت زندانیان آزاد شده اداره کل زندانها را تابع وزارت دادگستری نمود وظایف اداره کل زندانهای فرانسه که طبق ماده ۱۸۸ مجموعه قوانین آئین دادرسی کیفری فرانسه تصویب نامه ۲۵ ژوئیه ۱۹۶۴ تعیین شده بطور کلی عبارتست از:

اداره زندانهای فرانسه.

اجرای تصمیمات قضائی در مورد کیفرهای سالب آزادی ( محکومیت به حبس) و قرارها ( بازداشت).

اجرای روش آزادی با مراقبت در مورد کسانی که مجازات آنان تعلیق شده.

هدایت و مراقبت زندانیان آزاد شده.

تهیه و تنظیم آئین نامه های اجرائی و قوانین مربوطه و نظارت در امور کمیته های حمایت و هدایت زندانیان.

اینک سازمان اداری و فنی و تربیتی و درمانی زندانهای فرانسه مورد بحث قرار میگیرد.

● مبحث اول سازمان اداری

سازمان اداره مرکزی زندانها که مقر آن در پاریس در وزارت دادگستری است بقرار ذیل است:

▪ مدیر کل فرانسه که از قضات عالیرتبه وزارت دادگستری است.

▪ یک معاون.

▪ دو بازرس عالی.

▪ کادر اداری که از بین قضات دادگستری انتخاب میشوند.

ادارات تابعه اداره کل زندانهای فرانسه عبارتند از:

۱) اداره پرسنل که مسئول امور پرسنلی و انتظامات کارکنان و بودجه و حسابداری میباشد.

۲) اداره امور اقتصادی و حرفه ای که مسئول تهیه آذوقه والبسه وسایل خواب و ماشین آلات و مواد اولیه برای کارگاهها و تنظیم کار و آموزش فنی و حرفه ای زندانیان و فروش تولیدات و صنایع زندانیان میباشد.

۳) اداره اجرای مجازات که در اجرای مجازاتها نظارت داشته و اجازه نقل و انتقال زندانیان از زندانی به زندان دیگر با اداره مذکور است.

۴) اداره آزادی با مراقبت و آماده نمودن زندانیان برای آزادی از زندان که مسئول امور مدد کاری و پزشکی زندانها و تعلیق مجازات با مراقبت و اعطای آزادی مشروط و هدایت زندانیان آزاد شده میباشد.

۵) اداره طرح و بررسی های زندانها که مسئول تنظیم لوایح قانونی و مقررات زندانها و بررسی اثرات اجرای روشهای مختلف بوده و پیشرفتهای علمی را به مدیر کل زندانها گزارش میدهد.

نظر باین که در محیط آزاد به آسانی نمیتوان اثرات و نتایج اجرای کیفرهای سالب آزادی را تعیین نمود در زندانها که جمعیت کیفری (زندانیان) نمونه بارزی از جمعیت جنائی یک کشور بشمار میرود و یا ابسرو اسیون دقیق میتوان علل وقوع و تکرار جرم و اثرات کیفرهای سالب آزادی را مطالعه و بررسی نموده و درباره نتایج اجرای قوانین و مقررات مختلف اظهار نظر کرد اداره طرح و بررسی ها که نظارت در اجرای قوانین و مقررات مختلف و روشهای اصلاحی و تربیتی دارد با مراکز معروف دنیا و دانشگاههای مختلف مخصوصاً با مرکز مطالعات و تحقیقات در امور زندانها استراسبورک که نظارت در اجرای برنامه های تحقیقات علمی آن به یکی از استادان دانشکده حقوق محول شده است همکاری مینماید.

از سال ۱۹۶۵ در اداره مذکور, نتایج و چگونگی اجرای روشهای اصلاحی و تربیتی یا درمانی در زندانها در کمیسیونی مرکب از استادان حقوق و متخصصین کیفر شناسی و جامعه شناسی و روان پزشکی مورد بررسی قرار میگیرد.

سازمانهای وابسته به اداره کل زندانهای فرانسه بقرار ذیل است:

شورای عالی امور زندانها که به ریاست وزیر دادگستری و نیابت ریاست مدیر کل اداره زندانها مرکب از قضات عالیرتبه و دادستان دیوانعالی کشور و دادستان استان و مدیران کل وزارت دادگستری و استادان دانشکده حقوق و پزشکی و غیره و نمایندگان مجلس شورای ملی و وزیر مشاور و نمایندگان سندیکاهای کارمندان زندانها و غیره حداقل سالی یک مرتبه تشکیل جلسه داده مدیر کل اداره زندان فعالیت سالیانه و پیشنهادات خود را گزارش میدهد. شورای مذکور طرز اجرای کیفرهای سالب آزادی و حمایت هدایت طرز کار زندانیان و وضع اقتصادی و ساختمانی و بهداشت زندانها را مورد بررسی قرار داده تصمیمات لازم اتخاذ مینماید.

کمیته مشورتی اعطای آزادی مشروط: که از ۹ نفر قاضی و یا کارمند وزارت دادگستری تشکیل شده شرایط اعطای آزادی مشروط را در مورد محکومین با توجیه به شخصیت آنان تعیین و به وزیر دادگستری پیشنهاد مینماید.

شورای انتظامی کارمندان زندانها که به پرونده کارمندان متخلف از قوانین مقررات زندانها رسیدگی نموده مجازات آنان را تعیین مینماید.

کشور فرانسه از لحاظ سازمان زندانها به ۹ منطقه: استراسبورک بردو پاریس تولوز دیژون رن لیل لیون مارسی تقسیم شده است.

سازمان اداری هر منطقه بقرار ذیل است:

▪ یک مدیر کل منطقه .

▪ دو نفر معاون.

▪ کارمندان به تعداد مورد لزوم.

▪ متخصصین آموزشی و تربیتی و درمانی.

▪ مدیر کل هر منطقه دستورات صادره از مراکز بمورد اجرا گذارده و در اجرای روشهای و آئین نامه ها و مقررات نظارت داشته و جریانات مربوط به زندانها را به اداره کل زندانها گزارش میدهد.

▪ مدیر کل هر منطقه مسئول حسن خدمت کارمندان و اداره زندانها از لحاظ بهداشت تغذیه کار و نظم و آرامش بوده و موظف است که حداقل در هر ۳ ماه یک مرتبه از تمام زندانهای منطقه مربوطه بازدید ونتیجه مشاهدات خود را به اداره کل زندانها ( پاریس) گزارش نموده رونوشت آنرا جهت اطلاع به وزارت دادگستری و استاندار و دادستان کل کشور فرانسه و قاضی ناظر اجرای مجازات ارسال دارد.

▪ هر منطقه دارای زندان مرکزی و زندانهای تادیبی و بازداشتگاهها و زندانهای خاص میباشد.

سمت مسئولین زندانها از لحاظ پست سازمانی بقرار ذیل است:

▪ مسئول زندان کمتر از ۱۰۰ نفر زندانی رئیس بازداشتگاه.

▪ مسسئول زندان از ۱۰۰ نفر تا ۳۰۰ نفر زندانی معاونت مدیر .

▪ مسئول زندان از ۳۰۰ نفر تا پانصد نفر زندانی معاونت مدیر.

▪ مسئول هر زندان( رئیس یا مدیر و معاونین ) با نظارت مدیر کل منطقه ای مسئول حسن اداره زندان از لحاظ امور مالی و اداری و حفظ نظم و آرامش و اجرای روشهای ابسرواسیون و اصلاح و تربیت زندانیان میباشد.

در فرانسه اکثریت کارمندان زندانها را مراقبین تشکیل میدهند تحت نظارت رئیس مراقبین و سر مراقبت ایفای وظیفه میکنند تعداد مراقبین زندانها در سال ۱۹۶۸ ۷۰۵۹ نفر بوده است.

مراقبین سابقاً نگهبان یا زندانبان نامیده میشدند و دخالتی در مورد اصلاحی و تربیتی زندانیان نداشته فقط مسئول حفظ انتظامات در زندان بودند امروز مواقبین در زندانها مسئول حسن اجرای برنامه ها و حفظ نظم و آرامش و امنیت و کنترل کار زندانیان بوده و در اصلاح و تربیت زندانیان نقض مهمی را بعهده دارند.

داوطلبین شغل مراقبین زندانها با کنکور در آموزشکاه امور زندانها plessis le comte پذیرفته میشوند. آموزشگاه امور زندانها در سال ۱۹۴۵ در حومه پاریس تاسیس و گنجایش پذیرش ۱۵۰ نفر دانش آموز را دارد. داوطلبین پس از گذراندن دوره اموزشی علمی و عملی بمدت ۳ ماه بکار گمارده میشوند.

در سال ۱۹۷۰ تعداد داوطلبین ورود به آموزشگاه امور زندانها ۲۴۱۰ نفر بوده که فقط ۹۹۷ نفر بار کنکور پذیرفته شده اند.

مراقبین شاغل جهت اطلاع از آخرین پیشرفتهای علمی و روشهای تربیتی, هر سال به مدت سه هفته آموزش ضمن خدمت دارند.

بررسی و نظارت و کنترل در امور زندانها به تربیت زیر انجام میگیرد:

بررسی و نظارت و کنترل در امور زندانها به تربیت زیر انجام میگیرد:

▪ کمیسیون نظارت: کمیسیون نظارت بریاست استانداری یا معاون او مرکب از رئیس دادگاه شهرستان و دادستان شهرستان و قاضی ناظر اجرای مجازات و قاضی اطفال و همچنین نمایندگانی که استاندار یا شورای عالی امور زندانها از بین اعضای انجمن حمایت زندانیان و کمیته زندانیان آزاد شده و افراد خیر و علاقه مند بامور زندانها انتخاب میکنند تشکیل میگردد. کمیسیون مزبور یکی از اعضا را مامور بازدید از زندانها و تهیه گزارشات لازم مینماید.

▪ کنترل اداره مرکزی و منطقه ای: بازرسان عالی اداره کل زندانها و مدیران کل منطقه ای از زندانها مرتباً بازرسی نموده گزارشات لازم را بمرکز ارسال میدارند.

▪ کنترل قوه مجریه: استاندار و معاون او که مسئول حفظ نظم و امنیت در حوزه ماموریت خود میباشند علاوه بر ریاست کمیسیون نظارت, راساً در حسن اداره زندانها نظارت دارند حوادث مهمی که در زندان اتفاق میافتد بایستی فوراً باطلاع آنان برسد و در صورت لزوم استاندار و معاون او شخصاً از زندانها بازدید بعمل میآورند.

▪ کنترل قوه قضائیه: نظارت قضات در اجرای کیفرهای سالب آزادی ابتکار جدیدی نیست قانون نئودوسین اولین قانونی است که قضات را ملزم کرده که زندانهای حوزه صلاحیت خود را تحت نظارت داشته و هفته ای یک مرتبه از زندانها بازدید کنند و به پیروی از عقاید مذکور نظارت قضات در اجرای کیفرها سالب آزادی در قوانین کیفری اکثر کشورهای مترقی پذیرفته شده است.

در فرانسه طبق ماده ۷۲۷ D مجموعه قوانین آئین دادرسی کیفری فرانسه قضاتی که در امور زندانها نظارت داشته و طرز اجرای کیفرهای سالب آزادی را کنترل مینمایند عبارتند از:

الف) رئیس هیئت تشخیص اتهام دادگاه جنائی بایستی از بازداشتگاههای حوزه صلاحیت خود حداقل هر سه ماه یک مرتبه بازدید و وضع بازداشتی ها را از نزدیک بررسی نماید.

ب) بازپرس و قاضی اطفال در صورتیکه قرار بازداشت طفل را صادر کرده باشند باید از بازداشتگاههای حوزه صلاحیت خود بازدید بعمل آورند. باید توجه داشت که بازپرس صلاحیت رسیدگی بوضع محکومین را ندارد مگر اینکه محکوم متهم به ارتکاب جرمی باشد.

ج) دادستان شهرستان باید در هر سه ماه حداقل دو مرتبه از زندانهای حوزه صلاحیت خود بازدید بعمل آورد.

د) دادستان استان مکلف است از زندانهای حوزه صلاحیت دادگاههای استان بازدید و گزارش جامعی از وضع زندانها و طرز اجرای کیفرهای سالب آزادی را تهیه و بوزارت دادگستری ارسال دارد.

هـ) قاضی ناظر اجرای بایستی حداقل ماهی یک مرتبه از زندانهای منطقه ماموریت خود بازدید و طرز اجرای کیفرهای سالب آزادی را بررسی و تصمیمات لازم را در حدود صلاحیت خود اتخاذ نماید. حوزه صلاحیت قضات ناظر اجرای مجازات وسیع تر از حوزه صلاحیت دادگاه شهرستان است. قاضی ناظر اجرای مجازات دادگاه شهرستان میتواند طرز اجرای کیفر محکومینی را که در حوزه صلاحیت دادگاه شهرستان دیگری نگاهداری میشوند کنترل نماید, علاوه بر نظارت در امور زندانها اهم اختیارات قاضی ناظر اجرای مجازات بقرار ذیل است:

قاضی ناظر اجرای مجازات دستور اجرای رژیم نیمه آزادی را داده و ساعات ورود و خروج و میزان مبلغی را که باید به صندوق زندان از مزد کار محکوم پرداخت شود و همچنین شرایطی را که محکوم ملزم به اجرای آنها است تعیین مینماید.

اجازه خروج از زندان و تعیین مدت آن.

دستور تحقیق و پژوهش اجتماعی در صورت لزوم جهت شناسائی شخصیت محکوم و پی بردن به حالت خطرناک او.

کنترل ابسرواسیون و تعیی مدت نگاهداری زندانی بطور انفرادی با قاضی ناظر اجرای مجازات است.

تعیین مدت مراحل مختلف روش تدریجی.

انتخاب افراد خیر که بعنوان بازدید کنندگان زندان آمادگی خود را جهت خدمت در زندان اعلام نموده اند.

تنبیه محکوم متخلف با تغییر روش.

کنترل دفاتر مختلف زندان.

تشویق زندانی با تغییر روش.

بررسی مقررات و آئین نامه های داخلی زندان.

تمام حوادث و پیش آمدهائیکه ناشی از رفتار واعمال محکومین باشد فوراً به قاضی ناظر اجرای مجازات اطلاع داده میشود.

قاضی ناظر اجرای مجازات میتوان راساً آزادی مشروط محکوم را پیشنهاد و در صورت تقاضای محکوم و با زندان مربوطه نسبت به پیشنهاد آنها اظهار نظر نماید.

قاضی ناظر اجرای مجازات که ریاست کمیته هدایت زندانیان آزاد شده را بعهده دارد بایستی حداقل سالی یکبار از مراکزی که جهت پذیرش زندانیان آزاد شده تاسیس شده است بازدید و چگونگی فعالیت مراکز مذکور را به وزارت دادگستری گزارش دهد. قاضی ناظر اجرای مجازات که ریاست کمیته آزادی با مراقبت probation را بعهده دارد اعضاء کمیته را انتخاب و برای تصویب به وزارت دادگستری ارسال میدارد تاریخ تشکیل جلسات کمیته را اعضاء اعلام مینماید.

● مبحث دوم سازمان فنی و تربیتی زندانها

سازمان فنی و تربیتی زندانهای فرانسه بقرار ذیل است:

۱) مددکار اجتماعی

مددکاران اجتماعی (زن و مرد) از سال ۱۹۴۵ بمنظور اصلاح و تربیت زندانیان و تقویت روانی و آماده نمودن آنان به زندگی عادی اجتماعی با سایر مسئولین زندانها همکاری دارند مددکاران اجتماعی کارمندان رسمی میباشند و در وزارت دادگستری در اداره کل امور قضائی و اداره کل زندانها و اداره کل آزادی با مراقبت خدمت میکنند.

مشخصات دقیق و خلاصه موقعیت و وضعیت زندانی کتباً به ممدکار اجتماعی زندان اعلام میشود مددکار پس از مطالعه خلاصه پرونده قضائی زندانی و اطلاع از چگونگی ارتکاب جرم با زندانی مصاحبه و پس از تشریح وظایف انسانی خود و هدف از مددکاری را که هدایت و حمایت زندانی است باو تفهیم مینماید. پس از مصاحبه بازندانی راجع به وضع مادی و معنوی و خانوادگی زندانی اطلاعات لازم را جمع آوری نموده و پرونده تحقیق و پژوهش اجتماعی را تشکیل میدهد و در مواقع مختلف با زندانی مصاحبه و با نصایح و راهنمائی های مفید او را ارشاد مینماید. طبق مجموعه قوانین آئین دادرسی کیفری فرانسه مددکاران اجتماعی بدون تشریفات به زندان مربوطه وارد و با زندانی معرفی شده مصاحبه مینمایند. مصاحبه مددکار با مددجو بدون حضور مراقبت در اطاق مخصوص مددکاران اجتماعی انجام میگیرد.

هرگاه زندانی اجازه ملاقات و مکاتبه را نداشته باشد مصاحبه و مکاتبه زندانی مددکار اجتماعی بایستی با اجازه قاضی مربوطه باشد. مددکاران اجتماعی زندان ملزم به رعایت مقررات و آئین نامه های زندان هستند. مددکاران اجتماعی با نظارت و سرپرستی قاضی ناظر اجرای مجازات, حمایت و هدایت زندانیان آزاد شده و مراقبت و راهنمائی زندانیان را که روش آزادی با مراقبت در مورد آنان اجرا میشود بر عهده دارند در سال ۱۹۷۰ توسط ۱۳۶ نفر مددکار اجتماعی ( زن و مرد) که در زندانهای فرانسه خدمت میکنند ۴۴۳۱۰ پرونده تحقیق و پژوهش اجتماعی تشکیل شده است.

مددکاران اجتماعی موظفند سالیانه گزارش جامعی از فعالیتهای خود و نتایج اجرای روشهای اصلاحی و تربیتی را به اداره کل زندانهای فرانسه ارسال دارند. گزارش مددکاران اجتماعی از نظر بررسی علل وقوع جرائم و اثرات اجرای روشهای مختلف در زندانها برای متخصصین و محققین بسیار مفید بوده است.

۲) مربیان اخلاقی les educateurs

در فرانسه مربیان اخلاقی در سال ۱۹۴۶ در زندانها مشغول خدمت شدند و در سازمان جدید زندانهای فرانسه مراقبین روش آزادی با مراقبت les agents de probation نامیده میشوند. مربیان اخلاقی از بین داوطلبین دیپلمه با کنکور برای کادر آموزی به مدت یکسال انتخاب میشوند در سال ۱۹۷۰ از بین ۱۳۸ نفر داوطلب فقط ۱۴ نفر در کنکور پذیرفته شده اند.

مربیان اخلاقی پس از طی دوره تخصصی در زندانهای مدرن که روش تدریجی در آنها اجرا میشود بمنظور ابسرواسیون و اصلاح و تربیت زندانیان و آماده نمودن آنان به زندگی عادی اجتماعی خدمت میکنند. اجرای روش تربیتی معمولاً گروهی است هر مربی اخلاقی تربیت ۳۰ الی ۴۰ نفر زندانی را بعهده دارند.

۳) مربیان مذهبی

در فرانسه آزادی شرکت در مراسم مذهبی و ملاقات با مربیان مذهبی باطلاع هر زندانی تازه وارد میرسد اسامی کسانی که مایل به شرکت در مراسم مذهبی باشند به مربی مذهبی اعلام میگردد. زندانی میتواند اشیاء و لوازم و کتب مذهبی را که به آن معتقد است در خوابگاه خود نگهداری نماید. مربیان مذهبی پس از کسب اجازه از مدیر کل زندانهای منطقه ای میتوانند در زندان مربوطه کتابخانه خاصی حاوی کتب مذهبی تاسیس نمایند. مربیان مذهبی, بنا به پیشنهاد مدیر کل اداره زندانهای منطقه ای و موافقت استاندار و مقامات مذهبی منطقه ای تمام وقت و یا نیمه وقت در وزارت دادگستری استخدام میشوند. مربیان مذهبی در زندانها با زندانیان ملاقات و با پند واندرز آنان را براه راست ارشاد و هدایت نموده و مراسم مذهبی را در زندانها بعمل می آورند. مربیان بدون تشریفت آزادانه به زندان مربوطه رفت و آمد نموده و بدون حضور مراقب و نگهبان در اطاق ملاقات یا اطاق مخصوص و یا در سلول یا در خوابگاه با زندانی ملاقات و مذاکره میکنند.

مکاتبات زندانی با مربی مذهبی بدون کنترل انجام میگیرد. محرومیت از مکاتبه بعنوان تنبیه مانع مکاتبه با مربی مذهبی نخواهد بود.

۴) مربیان آموزش علمی و حرفه ای

مربیان آموزش علمی و حرفه ای از طرف وزارت آموزش ملی برای تعلیم و تربیت زندانیان به زندان اعزام و یا سایر مسئولین همکاری مینمایند.

مربیان آموزش علمی مسئول بالا بردن سطح معلومات و اطلاعات زندانیان و مهارت علمی و فنی آنان بوده و در پیشبرد برنامه اصلاحی و تربیتی و درمانی با سایر متخصصین همکاری مینمایند.

۵) مربیان تربیت بدنی

برای تشکیل گروه های مختلف ورزشی و انجام مسابقات و اجرای برنامه های ورزشی روزانه درزندانها فعالیت دارند.

● مبحث سوم سازمان درمانی و بهداشتی

برای مراقبت وضع جسمی زندانیان و حفظ سلامتی و درمان آنان در صورت ابتلا به بیماریهای مختلف کادر پزشکی و درمانی هر زندان مرکب از یک پزشک یا چند پزشک متخصص و جراح و دندان پزشک و روان پزشک و پرستار است. کادر پزشکی زندانها را وزارت دادگستری تمام وقت یا نیمه وقت استخدام مینماید.

پزشکان, زندانیان تازه وارد را معاینه و زندانیان بیمار و معتاد را مداوا مینمایند. هفته ای دو مرتبه از زندانیانیکه بطور مجرد نگهداری میشوند بازدید بعمل می آورند. بیمارانیکه مبتلا به بیماریهای واگیر داری هستند در زندان مخصوص تحت مداوا قرار میگیرند برای مداوای بیماران فیش مخصوص در بهداری زندان تنظیم و در صورت انتقال زندانی به زندان دیگر فیش مذکور به ضمیمه پرونده شناسائی شخصیت او ارسال میگردد.

در آخر هر سال رئیس بهداری یا پزشک زندان بایستی گزارش جامعی از وضع سلامتی و جسمی و روانی تنظیم از طریق رئیس زندان به مدیر کل منطقه ای ارسال دارد گزارش مذکور بعداً به اداره کل زندانها فرستاده میشود.

گزارشات واصله توسط پزشکی که بازرس امور بهداریها زندانهاست مورد بررسی و مطالعه قرار میگیرد.

مداوای بیماران و تهیه اعضاء مصنوعی برای زندانیان (دست و پا و غیره) مجانی است مخارج تهیه دندان مصنوعی و عینک بعهده خود زندانی است.

عمل جراحی و مراقبت کسانی که اعتصاب غذا میکنند و زایمان زندانیان زن در بهداری زندان و یا در زندان مخصوصی انجام میگیرد. درصورتی که درمان یا عمل جراحی بیمار در زندان امکان پذیر نباشد زندانی در بیمارستان خارج از زندان بستری میگرد. رضایت کتبی زندانی قبل از عمل ضروریست مگر در مواقع استثنائی که زندانی قادر به نوشتن نباشد در مورد اطفال قیم یا ولی یا سرپرست طفل بایستی کتباً رضایت دهد.

در صورتیکه زندانی اعتصاب غذا کند با مراقبت و نظارت پزشک میتوان اجباراً باو غذا داد. زایمان زنان زندانی بایستی در خارج زندان انجام گیرد مگر اینکه پزشک زندان زایمان زندانی را در بهداری زندان بلامانع اعلام نماید

 

 

 منابع:
۲ ماده ۲۳۹ و ۲۳۵ D مجموعه قوانین دادرسی کیفری فرانسه.
۳ مواد ۵۲۰ تا ۵۳۵ D مجموعه قوانین آئین دادرسی کیفری فرانسه.
۴ تصویب نامه ۱۶ ژوئیه ۱۹۴۸ و ۶ ژانویه ۱۹۶۵.
۲ بند ۲ ماده ۲۰۱ مجموعه قوانین آئین دادرسی کیفری فرانسه.
۳ ماده ۱۵ و۶۲و۶۳ تصویب نامه ۲۱ نوامبر ۱۹۶۶.
۴ ماده ۲۰۲ و ۲۰۳ مجموعه قوانین کیفری فرانسه.
۲ ماده ۲۱۷ تا ۲۲۱ مجموعه آئین دادرسی کیفری فرانسه و بند ۲ تا ۱۴ تصویب نامه ۲۱ نوامبر ۱۹۶۶.
۳ ماده ۲۱۶ مجموعه قوانین ائین دادرسی کیفری فرانسه و تصویب نامه ۲۱ نوامبر ۱۹۶۶ ۲۷ ژوئیه ۱۹۷۰ و بخشنامه ۱۲ اوت ۱۹۷۰.
۱ بفرمان تئودوسین دوم امپراطور رم قانون اساسی کنستانتین و قوانین مختلف دیگر در سالهای ۴۳۵ ۴۲۸ میلادی در یکجا جمع آوری و بنام قانون تئودوسین در تمام کشور امپراطوری رومن (شرق و غرب) بمورد اجرا گذارده شد.
۲ ماده ۲۲۲ D و ۷۲۷ D مجموعه قوانین آئین دادرسی کیفری فرانسه.
۱ بند ۱ ماده ۷۲۷ D مجموعه قوانین ائین دادرسی کیفری فرانسه.
۲ ماده ۱۷۹ D مجموعه قوانین آئین دادرسی کیفری فرانسه.
۱ ماده ۲۱۴ D و ۴۶۰ D و ۴۶۵ D ۴۶۶ D مجموعه قوانین آئین دادرسی کیفری فرانسه و تصویب نامه ۲۴ اوت ۱۹۶۰ و ۱۷ مه ۱۹۶۳.
۲ تصویب نامه اول آوریل ۱۹۵۲ و ۱۹ اکتبر ۱۹۵۹.
۱ ماده ۴۶۴ و ۴۶۶ D مجموعه قوانین آئین دادرسی کیفری فرانسه.
۲ ماده ۴۶۳ و ۴۶۸ D مجموعه قوانین آئین دادرسی کیفری فرانسه.
۳ گزارش سالیانه اداره کل زندانهای فرانسه سال ۱۹۷۰ صفحه ۱۲۳.
۱ تصویبنامه ۲۱ نوامبر و بخشنامه ۱۵ ژوئن ۱۹۷۰.
۲ گزارش سالیانه اداره کل زندانهای فرانسه ۱۹۷۰ صفحه ۱۹.
۴ ماده ۴۳۶ مجموعه قوانین آئین دادرسی کیفری فرانسه.
۱ ماده ۴۳۸ مجموعه قوانین ائین دادرسی کیفری فرانسه.
۲ ماده ۳۸ تصویبنامه ۲۱ نوامبر ۱۹۲۶.
۵ ماده ۳۶۶ D مجموعه قوانین ائین دادرسی کیفری فرانسه.
۱ ماده ۳۷۱D مجموعه قوانین ائین دادرسی کیفری فرانسه.
۲ ۳۷۹ D مجموعه قوانین آئین دادرسی کیفری فرانسه.
۳ ماده ۳۹۱ D مجموعه قوانین آئین دادرسی کیفری فرانسه.
۴ ماده ۳۸۹ D مجموعه قوانین آئین دادرسی کیفری فرانسه.
۵ ماده ۴۰۰ D مجموعه قوانین آئین دادرسی کیفری فرانسه.
نویسنده : دکتر تاج زمان دانش

+ نوشته شده توسط وکیل تهران در پنجشنبه بیست و چهارم فروردین ۱۳۹۱ و ساعت 12:8 |